Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Begrippenlijst

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cursist: de natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld en is ingeschreven voor het volgen van een cursus bij het cursuscentrum.

Opdrachtgever: het bedrijf (rechtspersoon) dat bij het cursuscentrum een cursus inkoopt ten behoeve van een of meer van haar medewerkers.

Inschrijving

 • De minimum leeftijd van de cursist is 18 jaar.

 • De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als het ondertekende of per e-mail bevestigde inschrijfformulier is ontvangen.

 • Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. Ongeveer 3 weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een uitnodigingsbrief.

 • Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 • Indien een cursus is volgeboekt ontvangt de cursist tijdig bericht. Besluit de cursist dezelfde cursus met een andere startdatum of een andere cursus te willen volgen, dan dient de cursist zich opnieuw in te schrijven.

 • Door inschrijving geeft de cursist of de opdrachtgever te kennen onze algemene voorwaarden te accepteren.

 • Uw naam en adresgegevens kunnen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Per cursusgroep wordt een deelnemerslijst opgesteld met naam en adresgegevens. Deze lijst is ter controle van de gegevens en wordt niet (standaard) verstrekt aan de deelnemers.

 • De cursist dient wijzigingen in zijn/haar (adres)gegevens tijdig door te geven aan de administratie van Cursuscentrum Agribusiness.

Financiële voorwaarden

 • Het lesgeld of de termijnbetaling dient bij vooruitbetaling middels een factuur, vóór de eerste dag van de cursus, te worden voldaan. Contante betalingen, alsmede betalingen per cheques, worden niet geaccepteerd.

 • Het lesgeld is vrijgesteld van BTW, indien u een cursus beroepsmatig volgt. In dat geval geldt de prijs zoals gepubliceerd. Dit geldt ook als u de cursus in de toekomst beroepsmatig wilt gebruiken. Volgt u een cursus hobbymatig, dan is de cursusprijs de gepubliceerde prijs, echter verhoogd met 21%. U dient op het inschrijfformulier de keuze 'beroepsmatig' of 'hobbymatig' aan te geven.

 • Aeres Training Centre Velp is gerechtigd cursisten bij wanbetaling of niet tijdige betaling van cursusgelden van deelname uit te sluiten, voor zover de tekortkoming deze uitsluiting rechtvaardigt.

 • Bij betaling in termijnen wordt de cursusprijs met 5% verhoogd met een minimum van € 50.

 • Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige cursist c.q. de werkgever die de betalingsverplichting heeft overgenomen. Indien de werkgever zijn betalingsplicht jegens Aeres Training Centre Velp niet nakomt of zich daartoe niet meer bereid verklaart, moet de cursist de overeenkomst voor eigen rekening voortzetten.

Annulering door cursist/opdrachtgever

 • Inschrijving geldt voor de duur van de hele cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld.

 • In geval van inschrijving via de website heeft de cursist vanaf de dag van inschrijving zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren. De cursist kan gedurende deze zeven dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen gerestitueerd. De cursist dient in dat geval het eventueel ontvangen studiemateriaal binnen zeven dagen na de ontvangst daarvan retour te zenden aan Aeres Training Centre Velp. De kosten van retourzending komen voor rekening van de cursist. Nadat de ontbindingsperiode van zeven dagen is verlopen kan de cursist de overeenkomst uitsluitend voortijdig beëindigen als voldaan is aan de onderstaande voorwaarden.

 • Indien de cursist na inschrijving een andere startdatum wenst, dient de cursist zich eerst af te melden en opnieuw in te schrijven. De annuleringsvoorwaarden zijn op de afmelding voor de reeds gedane inschrijving van toepassing.

 • Annulering van een inschrijving dient te geschieden met aangetekende brief/ brief met bericht van ontvangst of een e-mail met ontvangstbevestiging. De brief wordt gericht aan:

 • Bij beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van de datum poststempel of datum binnenkomst e-mail.
 • Bij annulering tot 3 maanden vóór aanvang van de cursus wordt een bedrag van € 50 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van de cursus is 10% van de cursusprijs verschuldigd, met een minimum van € 50.
 • Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de cursus is 35% van de cursusprijs verschuldigd, met een minimum van € 50.
 • Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus is 75% van de cursusprijs verschuldigd, met een minimum van € 50.
 • Bij het niet verschijnen van de cursist is de volledige cursusprijs verschuldigd.

Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal

 • Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Aeres Training Centre Velp.

 • Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aeres Training Centre Velp.

 • Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

 • Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Kwaliteit

 • Aeres Training Centre Velp doet er alles aan een goede kwaliteit van de cursussen te waarborgen. Mocht de cursist desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de cursus dan kan de cursist zich schriftelijk wenden tot het management van Aeres Training Centre Velp.

 • De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door u verschuldigde cursusprijs.

 • Voor de procedure verwijzen wij naar de klachtenregeling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle met de cursist gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen voor de bevoegde rechter te Arnhem worden gebracht.

Algemene voorwaarden

 • Deze versie is geldig vanaf 1 december 2015.